Tekstgrootte:

KEaRN is de welzijnsorganisatie voor iedereen in de gemeentes Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen!

Kearn 3 webresolutie 3

WIJ ZIJN KEARN!

Onze visie:

KEaRN is ervan overtuigd dat het gebruik van de eigen kracht van mensen in grote mate het individuele en gezamenlijke welbevinden bepaalt. KEaRN is gespecialiseerd in het aanboren, inzetten en kanaliseren van deze krachten.

KEaRN, een combinatie van Frysk en Nederlands, maar in beide talen betekent het ‘kern’. En dat is precies waar het om draait, de kern van waaruit beweging ontstaat op maatschappelijk en intermenselijk terrein.

Wat zijn de KEaRNwaarden van waaruit wij denken en werken?

 • Wij zetten de mens centraal, de mens is de kern van waaruit wij werken, de KEaRN. Dat geldt voor zowel mensen binnen als buiten de organisatie. Wij sluiten aan bij bestaande structuren, maar kunnen ook richtinggevend zijn als dat gevraagd wordt. KEaRN werkt vraaggestuurd in plaats van aanbodgericht. Wij spelen in op wat er bij de burgers leeft, wat hun behoeftes zijn, waar hun prioriteiten liggen. We nemen de regie niet over maar gaan uit van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van zowel het individu als maatschappelijke groeperingen.
 • KEaRN verbindt mensen en /of partijen en maakt daarbij geen verschil in jong of oud, wit of zwart. KEaRN ontwikkelt en versterkt, waar nodig, de sociale cohesie binnen de maatschappij. Maar ook hier voert de burger, de groep of het sociale netwerk, zelf de regie. Wij ondersteunen slechts, geven advies, matchen, bemiddelen enz.
 • KEaRN concentreert zich op kansen en mogelijkheden en laat zich niet leiden door beperkingen. Durf, lef en daadkracht zijn daarbij de begrippen waar het ons om gaat.
 • KEaRN zoekt nieuwe innovatieve methodes en wegen. We durven af te stappen van oude en gebaande paden die gemakkelijk tot verstarring en conservatisme kunnen leiden.
 • KEaRN is duidelijk en transparant, we gaan voor authenticiteit, vertrouwen, zuiverheid en integriteit. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We zijn, met andere woorden, ambitieus. Wij inspireren, motiveren, enthousiasmeren en dat geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor groepen en groeperingen binnen lokale structuren. Wij dagen uit, proberen mensen te bewegen om met creatieve ideeën te komen. We beogen de dynamiek tussen burgers, gemeente en organisaties te ontwikkelen en te versterken. We doen dat door mensen en organisaties zicht te geven op de mogelijkheden, valkuilen, de ‘stroffelstiennen’ en de ‘tûkelteammen’ die ze op hun weg kunnen tegenkomen.

De KEaRN organisatie

Bij alles wat wij doen staat de burger centraal. Wij gaan niet ‘by de doarren lans mei ús wolwêzensnegoasje’; wij komen in actie als er vragen zijn. Die vraag kan in principe door iedereen gesteld worden. Wij proberen daar te zijn waar vragen zijn, dus waar burgers zijn. Tussen hen in kunnen we, met onze nauwkeurig afgestelde antennes, vragen oppikken en meteen met de burgers bespreken. Dat kan zijn in een jongerensoos, een koffieochtend voor ouderen, tijdens kinderwerkactiviteiten, op de peuterspeelzaal of op straat met jongeren.

KEaRN bestaat uit 2 stichtingen, namelijk:

 • Stichting KEaRN Beheer
 • Stichting KEaRN Welzijn
  De samenleving is veelvormig en complex. Ons welzijnswerk heeft dan ook vele gezichten. We voelen ons ‘sociaal makelaar’ als we wensen van mensen verbinden met mogelijkheden, we voelen ons ‘leefbaarheidspartners’ als we in gesprek zijn met groepen mensen die de leefbaarheid in hun dorp of wijk willen verbeteren. De afdeling Welzijn kent de volgende specialistenteams:
 • Samenlevingsopbouw: gericht op groepen burgers met een leefbaarheidsvraag
 • Individuele hulp- en dienstverlening: gericht op individuele vragen op het gebied van welzijn, wonen en zorg.
 • Participatie: maakt meedoen mogelijk voor alle burgers in Tytsjerksteradiel. Bijvoorbeeld door vrijwilligers te ondersteunen in het organiseren van activiteiten. Deze vrijwilligers zijn het cement voor een vitale samenleving!