Tekstgrootte:

Stichting KEaRN Beheer is een brede welzijnorganisatie en werkt in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Onze organisatie beslaat het welzijnswerk. KEaRN is er van overtuigd dat het gebruik van de eigen kracht van mensen in grote mate het individuele en gezamenlijke welbevinden bepaalt. KEaRN is gespecialiseerd in het aanboren, inzetten en kanaliseren van deze krachten. KEaRN staat voor KERN van waaruit beweging ontstaat op maatschappelijk en intermenselijk terrein. Dit dragen we uit in ons welzijnswerk.


KEaRN telt 20 personeelsleden en kent met ingang van 1 juli 2010 een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht, bestaande uit 3 leden.


Raad van Bestuur/directeurbestuurder

De stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur/directeurbestuurder
De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk voor het totaal van de werkzaamheden van KEaRN.

  • Mevr. M. Meuleman, directeurbestuurder

Raad van Toezicht

Op het functioneren van de Raad van Bestuur wordt toegezien door de Raad van Toezicht.
Zij staat de directeurbestuurder bij met advies . Het functioneren van de directeurbestuurder en de Raad van Toezicht, alsook de verhouding tussen hen is geregeld conform de Governancecode van de MO groep.
De Raad van Toezicht heeft twee commissies:

  • Auditcommissie ( deze commissie houdt zich vooral bezig met financiële stukken)
  • Remuneratie- en benoemingscommissie (deze commissie houdt zich vooral bezig met het functioneren van de directeurbestuurder)

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mevr. Drs. J. van der Wal MBA, voorzitter Raad van Toezicht en voorzitter remuneratiecommissie
Hoofdfunctie: HR adviseur en eigenaar van Lemniscaat Coaching & Advies
Nevenfuncties:
- Secretaris Raad van Toezicht Bibliotheken Noord Friesland
- Secretaris vereniging Leefbaar met Energie Feanwâlden

 

Mevr. J. Speelman, aandachtsgebied P&O binnen RvT en contactpersoon voor de OR.
Hoofdfunctie: Zelfstandig ondernemer in de arbeidsbemiddeling voor zorg&welzijn.
Kwartiermaker The Care Factory, netwerk van ZZP ‘ers in de publieke sector.
Nevenfuncties:
- Secretaris Dagelijks Bestuur Stichting Wijkpanel de Zuidlanden;
- Raadslid P.v.d.A. gemeente Leeuwarden

De heer H. Petersen, aandachtsgebied Financiën, voorzitter auditcommissie
Hoofdfunctie: Controller Commercie Rabobank Emmen-Coevorden.
Nevenfuncties:
- Lid Regioraad Kamer van Koophandel Noord
- Lid ontslagadviescommissie UWV

 


  •  

Belanghebbenden

KEaRN heeft te maken met een groot aantal belanghebbenden. Er zijn formele verbanden tussen de directeurbestuurder, de cliëntenraad (CR), de ondernemingsraad (OR), de club en buurthuizen in Tytsjerksteradiel, de gemeente Tytsjerksteradiel en de gemeente Dantumadiel.
Tevens zijn er diverse vormen van samenwerkingsverbanden met WoonFriesland, Talant ( zorg en ondersteuning), Skewiel Trynwâlden, Kinderwoud, Sisa en de Friese Wouden.

De Raad van Toezicht werkt volgens de Good Governance Code.
Voor meer informatie over de werkwijze van de RvT en andere zaken verwijzen wij u naar de documenten die u hieronder kunt downloaden

 

Documenten

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Toezicht

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Vergaderschema Raad van Toezicht