Tekstgrootte:

KEaRN is een organisatie die werkt op een breed terrein van sociaal beleid in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (en soms daarbuiten). KEaRN is er voor alle leeftijdsgroepen. Het werk van KEaRN strekt zich uit over alle aspecten van het sociaal beleid, gericht op groepen en op individuele burgers. Die breedte van werkterreinen betekent ook dat er veel partners zijn, onder andere op het terrein van wonen, zorg, onderwijs, sport en cultuur.

KEaRN draagt bij aan optimale ontwikkelingskansen van alle mensen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid binnen de eigen omgeving zijn daarbij het uitgangspunt. KEaRN is primair gericht op bevordering van maatschappelijke participatie en de vergroting van de leefbaarheid in de lokale gemeenschap. KEaRN biedt een gevarieerd pakket aan producten en diensten voor peuters, kinderen, tieners en jongeren, ouders, vrijwilligers en ouderen. Daarnaast geeft KEaRN advies over maatschappelijke ontwikkelingen.

KEaRN werkt in en vanuit diverse locaties in de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Daar vinden eigen activiteiten plaats, maar is ook ruimte voor activiteiten van andere (ideële) organisaties.

Als KEaRN Welzijn kiezen we er voor outreachend aan het werk te zijn, dichter bij en zichtbaarder voor de burgers. We kiezen voor een meer integrale en gebiedsgerichte manier van werken. 

Binnen KEaRN werken we met drie regio-teams: 


Team Tytsjerksteradiel noord

Team Tytsjerksteradiel zuid

Team Achtkarspelen

De regiowerkers van de teams zijn uw aanspreekpunt. Zij zijn degenen die vragen verhelderen en vraaggerichte ondersteuning bieden aan groepen burgers. Daarnaast hebben zij een signalerende functie. Waar nodig kunnen zij specialisten van KEaRN of andere organisaties inschakelen bij hulp en ondersteuningsvragen van burgers. 

In het expertisecentrum (Bureau Fernije) is de specifieke expertise van KEaRN ondergebracht. Deze expertise wordt deels ingezet voor de uitvoering van het budgetcontract met de gemeente en deels voor werkzaamheden buiten het budgetcontract. Ook maakt KEaRN onderdeel uit van de dorpenteams, waar u terecht kunt met uw individuele vragen. 

MEER INFORMATIE

 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neemt u dan contact op met KEaRN:

Tel: 0511 46 52 00

E-mail: info@kearn.nl